Диплом-Oнлайн
6 лет безупречной работы; 46759 выполненных работ; наличие команды профессионалов; средний бал наших работ 4,8

Четверг, 20.01.2022, 06:00
» Меню сайта
» Поиск

» Контакты

Email: dipplus@yandex.ru

ISQ: 497589665

Дипломная работа

Курсовая


Реферат на заказ

Контрольная работа


Диссертация

Заказать курсовую работу


Заказать дипломную работу

Дипломна робота на тему:ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дипломна робота на тему:ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1.Теоретико методичні аспекти формування стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства
1.1.Наукові підходи до дослідження прибутковості підприємства. 5
1.2.Методичні принципи формування стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства
1.3.Система показників для кількісної та якісної оцінки прибутковості діяльності підприємства
Розділ 2. Аналітична оцінка результативності діяльності ТОВ ”СВС”
2.1.Аналіз ефективності діяльності підприємства
2.2.Оцінка прибутковості окремих видів діяльност
2.3.Аналіз результативності діючої стратегії прибутковості підприємства
Розділ 3. Розробка та обґрунтування проекту стратегії підвищення прибутковості ТОВ „СВС”
3.1.Концепція економічних перспектив розвитку ТОВ „СВС”
3.2.Комплексне обґрунтування основних елементів проекту
Висновки
Список літератури
Додатки

Кількість сторінок 105. Вартість роботи 50 грнВступ


Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що прибуток є найважливішим показником роботи підприємства, а збільшення прибутковості – першочергова мета його діяльності. Прибуток не тільки синтезує всі сторони діяльності підприємства, а і наочно відображає ефективність його діяльності: зміну доходів, величину витрат, рівень використання ресурсів у процесі виробничої діяльності
Прибуток - це грошове вираження основної частини накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, що найбільше повно відбиває ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Разом з тим прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності.
Прибуток - один з основних фінансових показників плану й оцінки господарської діяльності підприємств. За рахунок прибутку здійснюється фінансування заходів щодо науково-технічного і соціально-економічного розвитку підприємств, збільшення фонду преміювання праці працівників. Він є не тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємства, але здобуває усе більшого значення у формуванні бюджетних ресурсів, позабюджетних і благодійних фондів регіонів і країни в цілому.
Багатоаспектне значення прибутку підсилюється з переходом економіки держави на основи ринкового господарства. Справа в тім, що підприємство будь-якої форми власності, одержавши фінансову самостійність і незалежність, вправі вирішувати на які цілі й у яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишився після сплати податків у бюджет і інші обов'язкові платежі і відрахувань.
В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути до одержання максимального прибутку, тобто до такого його рівня, що дозволяв би підприємству не тільки міцно утримувати позиції збуту на ринку своєї продукції, але і забезпечувати динамічний розвиток його виробництва в умовах конкуренції. Це обумовлює стратегію збільшення прибутковості.
Тому кожне підприємство, перш ніж почати виробництво продукції, визначає який доход, який прибуток воно зможе одержати. Звідси стає зрозумілим, що прибуток є основною метою підприємницької діяльності, її кінцевим результатом.
Важливою задачею кожного господарюючого суб'єкта - одержати більше прибутку при найменших витратах шляхом дотримання строгого режиму економії у витраті засобів і найбільш ефективного їхнього використання.
Прибуток як результуючий показник господарської діяльності підприємства залежить від ціни продукції і витрат на її виробництво. Тому прибуток найтіснішим чином пов'язаний з невизначеністю майбутніх економічних явищ, які не можна пророчити з вірогідністю, а тільки з тим або іншим ступенем імовірності.
Основне джерело грошових нагромаджень підприємства - виторг від реалізації продукції, а саме та її частина, що залишається за винятком на виробництво і реалізацію цієї продукції.
Ведуче значення прибутку як фінансового показника підприємницької діяльності разом з тим не означає його унікальності. Аналіз стимулюючої ролі прибутку показує, що в окремих господарюючих суб'єктів, переважає прагнення витягти високий прибуток з метою збільшення доходів власника на шкоду виробничому і соціальному розвитку колективу.
Більш того виявлені факти одержання "незаробленого" прибутку, тобто такого, що утворюється не в результаті ефективної господарської діяльності, а шляхом зміни, наприклад, структури продукції, що випускається, аж ніяк не в інтересах споживачів. Замість виробництва низькорентабельної продукції, що має великий попит, підприємства збільшують виробництво більш вигідної для них і більш дорогої високорентабельної продукції. У ряді випадків зростання прибутку обумовлене необґрунтованим підвищенням цін на продукцію.
Прагнення будь-якими шляхами дістати високий прибуток з метою збільшення фонду оплати праці приводить до росту обсягу грошової маси в звертанні, не забезпеченої товарними ресурсами. Звідси - подальший ріст цін, інфляція, а отже, емісія грошей.
Таким чином, абсолютне збільшення прибутку підприємства не завжди об'єктивно відбиває підвищення ефективності виробництва в результаті трудових досягнень колективу.
Вибір стратегії прибутковості повинен бути обумовлений місією підприємства, його цілями, задачами, можливостями та потенціалом.
Метою дипломної роботи є розгляд аспектів формування стратегії підвищення прибутковості, аналіз основних джерел резервів зростання прибутку на ТОВ «СВС», вибір найоптимальнішої стратегії прибутковості.
Основними задачами аналізу прибутку є:
1)систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;
2)визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на прибуток;
3)виявлення резервів збільшення суми прибутку;
4)оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку;
5)розробка заходів щодо використання виявлених резервів.
Об'єктом дослідження є прибутковість діяльності підприємства.
Предметом дослідження – стратегія збільшення прибутку підприємства, аналіз джерел його утворення і вибір шляхів підвищення.
Теоретичною і методологічною основою дипломної роботи стали законодавчі документи України, роботи закордонних і українських фахівців з управління прибутком, стратегії прибутковості, фінансовому аналізу і менеджменту. У процесі роботи застосована методологія системного аналізу, у тому числі методи абстрактного моделювання (аналітичні, програмні, логічні), використані економіко-статистичні й економіко-математичні методи, зокрема методи прогнозування прибутку.
Інформаційною базою є роботи вітчизняних і закордонних авторів з питань фінансового та стратегічного менеджменту, законодавчі акти державних органів управління, матеріали статистичної і бухгалтерської звітності ТОВ «СВС».
Наукову новизну складає знаходження оптимальної стратегії збільшення прибутку. Наукова значимість проведеного дослідження з теми дипломної роботи складається в розробці сучасного інструментарію для прийняття науково обґрунтованих рішень по управлінню прибутком. Практична значимість роботи полягаємо в тому, що розроблені механізм аналізу і прогнозування прибутку, знайдена стратегія збільшення прибутковості можуть бути використані на різних підприємствах.

Главная

Дипломные работы на заказ

Курсовая работа на заказ
Контрольная работа
Диссертация на заказ

Copyright MyCorp © 2022Создать бесплатный сайт с uCoz