Диплом-Oнлайн
6 лет безупречной работы; 46759 выполненных работ; наличие команды профессионалов; средний бал наших работ 4,8

Четверг, 20.01.2022, 05:00
» Меню сайта
» Поиск

» Контакты

Email: dipplus@yandex.ru

ISQ: 497589665

Дипломная работа

Курсовая


Реферат на заказ

Контрольная работа


Диссертация

Заказать курсовую работу


Заказать дипломную работу

Дипломна робота на тему:Планування діяльності виробничого підприємства
Дипломна робота на тему:Планування діяльності виробничого підприємства

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти прогнозування та планування діяльності підприємства
1.1.Сутність прогнозування та планування діяльності підприємства
1.2.Методологія прогнозування та планування
1.3.Функціонування системи прогнозів та планівна підприємстві
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Аналіз ефективності системи прогнозування та планування діяльності підприємства на прикладі компанії «X-Моторс»
2.1.Загальна характеристика компанії «X-Моторс»
2.2.Механізми прогнозування та планування діяльності компанії «X-Моторс»
2.3.Важливість та етапи розробки бізнес-плану на прикладі компанії «X-Моторс»
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Рекомендації щодо підвищення ефективності прогнозування та планування діяльності підприємств
3.1.Шляхи вдосконалення механізмів прогнозування та планування діяльності компанії «Х-Моторс»
3.2.Стратегічне планування як основа ефективного управління діяльністю підприємства
Висновки до розділу 3
Загальні висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Кількість сторінок 99. Вартість роботи 130 грн


Вступ

В умовах реформування економіки України, впровадження ринкових відносин важливе значення набуває постійне вдосконалення управління виробництвом. Процес реформування торкнувся підприємств усіх галузей економіки. Ускладнились економічні відносини між підприємствами, посилилась конкуренція, виявились недоліки в роботі, які породжені незвичними для сучасного виробника процесами ринкового змісту.
Актуальність теми. Надзвичайно великі виробничі можливості сучасної промисловості, швидке оновлення і розширення асортименту продукції під дією науково-технічною прогресу, глибокі зрушення у характері ринкового попиту спричиняють цілий комплекс проблем, що ускладнює реалізацію товарів. Досвід, набутий вітчизняними виробниками, показує, що збут продукції в сучасних умовах залежить від сукупності різноманітних чинників. По-перше, створення умов для усунення обмежень щодо заснування нових підприємств сприяють збільшенню кількості вітчизняних та іноземних фірм, що виходять на внутрішній ринок. Це призводить до боротьби за доходи споживачів. По-друге, у зв'язку з низькою купівельною спроможністю споживачі рідко здійснюють пошук нових учасників ринкових відносин. По-третє, частка компанії на ринку та рентабельність виробництва тісно пов'язані між собою. Всі ці фактори обумовлюють пошук механізмів, здатних сприяти вирішенню зазначених проблем. Найактуальнішими та максимально діючими з цих механізмів є прогнозування та планування розвитку діяльності підприємства, які служать базою для прийняття ефективних управлінських рішень.
Досвід організації підприємництва свідчить, що прогнозування та планування діяльності підприємства набуває все більшого значення у зв'язку зі швидкими змінами в середовищі функціонування під¬приємства. Багато з припущень, якими орієнтується керівник, відносяться до умов майбутнього, над якими керівник не має ніякого контролю. Однак ці припущення необхідні для багатьох операцій прогнозування та планування. Отже, чим точніше керівник зможе передбачити зовнішні і внутрішні умови майбутнього, тим вище ймовірність досягнення запланованих результатів. Так як будь-яке управлінське рішення за своєю суттю є прогнозним, прогнозування створює фундаментальну основу підприємницької діяльності у будь-якій сфері. Прогнозування розвитку діяльності підприємства передбачає визначення факторів, що впливають на структуру і обсяг попиту, динаміку його змін в минулому і майбутньому. Роль прогнозування у підприємницькій діяльності нерозривно пов’язана з роллю прийняття рішень, а прийняття управлінських рішень - вузлова процедура циклу управління в діяльності підприємців та менеджерів усіх рівнів.
Планування є найважливішою частиною підприємницької практики. Важливість планування виражена у відомому афоризмі: "Планувати або бути планованим". Сенс висловлення полягає у тому, що фірма, яка не уміє або не вважає за потрібне планувати свою діяльність, сама виявляється об'єктом планування, засобом для досягнення чужої мети [2, с. 3]. Звичайно, планування - не всемогутній інструмент, не золотий ключик, здатний відкрити будь-які двері. Проте серйозний підхід до планування створює основу для стійкої й ефективної роботи фірми.
Основна мета прогнозування та планування діяльності підприємства полягає у створенні потенціалу для виживання підприємства в умовах динамічної зміни зовнішнього середовища, що по¬роджує невизначеність перспективи. У результаті чого підприємство ста¬вить перспективні цілі і виробляє шляхи їх досягнення.
Питання прогнозування та планування в умовах ринкових відносин постійно привертають увагу вчених. Науковій громадськості відомі роботи таких зарубіжних дослідників, як Р. Аккоф, А. Файоль, Петер Друккер, Е. Ленд Пітер, М. Портер, Д. Хан, П. Котлер, а також багатьох російських авторів: М.М. Алексєєва, М.М. Бутакова, Л.Є. Басовський, О.І. Ільїн. Роботи цих авторів присвячені, методам панування та прогнозування, технологіям розробки планів та прогнозів на підприємстві, аналізу ефективності прогнозування та планування діяльності підприємства, аналізу вимог споживача та діяльності конкурентів тощо. Сьогодні в Україні можна назвати низку науковців, в роботах яких розглядаються різноманітні проблеми прогнозування та планування, як наприклад С.М. Покропивний, О.Г.Дацій, В.С. Каретнікова, В.Є. Москалюк, Г.М.Тарасюк, М.Г. Твердохліб, Е.А. Зінь, М.О. Турченюк, Б.Є. Грабовецький, Р.Б. Тян, В.О. Коростельов, Т.О. Примак.
Мета роботи включає розкриття теоретичних та практичних аспектів пов’язаних з поняттям прогнозування та планування діяльності підприємства.
До завдань дипломної роботи належать:
висвітлення теоретичних аспектів, пов’язаних з прогнозуванням та плануванням діяльності підприємства: сутність прогнозування та планування діяльності підприємства, методологія прогнозування та планування, функціонування системи прогнозів та планів на підприємстві.
розгляд механізмів прогнозування та планування діяльності підприємства на прикладі компанії «X-Моторс». А також встановлення важливості складання і призначення бізнес-плану на підприємстві на прикладі вищезгаданої компанії.
висвітлення рекомендацій щодо вдосконалення мехханізмів прогнозування та планування діяльності компанії «Х-Моторс», підвищення ефективності стратегічного планування як основи управління діяльністю підприємства.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є прогнозування та планування діяльності підприємства. Предметом роботи є вивчення поточного стану та механізмів прогнозування та планування діяльності компанії «Х-Моторс».
Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків та пропозицій, списку літератури.
У першому розділі розглядаються теоретичні засади проблем прогнозування та планування діяльності підприємства: сутність прогнозування та планування діяльності підприємства, методологія прогнозування та планування, функціонування системи прогнозів та планів на підприємстві.
У другому розділі визначаються механізми прогнозування та планування діяльності підприємства на прикладі компанії «X-Моторс», встановлюється важливість та призначення бізнес-плану на прикладі вищезгаданої компанії.
У третьому розділі наводяться рекомендації щодо вдосконалення механізмів прогнозування та планування діяльності компанії «Х-Моторс», розглядаються шляхи підвищення ефективності стратегічного планування як основи управління діяльністю підприємства.

Главная

Дипломные работы на заказ

Курсовая работа на заказ
Контрольная работа
Диссертация на заказ

Copyright MyCorp © 2022Создать бесплатный сайт с uCoz